رابط های برنامه نویسی

شروع

تمامی متد ها به صورت GET نوشته شده است .

در پایان هر متد ، نمونه ای از درخواست فرستاده شده و پاسخ دریافت شده ، وجود دارد .

هر متد را تا پایان مطالعه کرده و کد خود را با نمونه ی موجود و پاسخ آن مقایسه کنید ، در صورتی که مشکلی داشتید در قسمت تماس با ما عنوان کنید. (حتما یک راه تماس معتبر برای ارتباط ما با شما وارد کنید) .

گرفتن تمام سوره ها

قرآن ۱۱۴ سوره دارد که در این پروژه ، سوره ها به ترتیب وارده شده و شناسه ی هر سوره ، در واقع همان شماره سوره است .

آدرس ارسالی

https://takv.ir?api=1

نمونه درخواست

GET https://takv.ir?api=1

پاسخ

				
{
	"status": true,
	"items": [{
		"id": 1,
		"title_fa": "الحمد",
		"title_en": "Al-Fatihah",
		"ayahs": 7
	}, {
		"id": 2,
		"title_fa": "البقرة",
		"title_en": "Al-Baqarah",
		"ayahs": 286
	}, {
		"id": 3,
		"title_fa": "آل عمران",
		"title_en": "Ali Imran",
		"ayahs": 200
	}...]
}
				
			

گرفتن قاری ها

صوت آیه به آیه هر سوره با قاری های سرشناس و متفاوت همراه با صوت ترجمه هر آیه

آدرس ارسالی

https://takv.ir?api=1

نمونه درخواست

GET https://takv.ir/qaries?api=1

پاسخ

				
{
	"status": true,
	"items": {
		"qaries": [{
			"id": 2,
			"name_en": "AbdulBasit",
			"name_fa": "عبدالباسط"
		}, {
			"id": 3,
			"name_en": "AbdulBasit - murattal",
			"name_fa": "عبدالباسط - مرتل"
		}, {
			"id": 4,
			"name_en": "Abdullah Awad Al Juhany",
			"name_fa": "عبدالله عواد الجهنی"
		}, {
			"id": 5,
			"name_en": "Abdullah basfer",
			"name_fa": "عبدالله بصفر"
		}, {
			"id": 6,
			"name_en": "Abdullah matrood",
			"name_fa": "عبدالله مطرود"
		}...],
		"translations": [{
			"id": 1,
			"name_en": "Fooladvand Hedayatfar",
			"name_fa": " فولاوند هدایتفر"
		}, {
			"id": 2,
			"name_en": "Makarem Kabiri",
			"name_fa": "مکارم کبیری"
		}]
	}
}
				
			

گرفتن سوره

برای دریافت آیات یک سوره نیاز به شماره سوره است . (در متد گرفتن تمام سوره ها میتوانید شماره سوره را پیدا کنید)

شماره سوره ها در تکویر، شماره سوره در لیست قرآن است .

ترجمه ی هر آیه به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود میباشد که در صورت افزودن پارامتر lang میتوانید نوع زبان را مشخص کنید

پارامتر اجباری؟ توضیحات نمونه
lang اختیاری نوع زبان ترجمه ی آیه (fa نشان دهنده زبان فارسی و en نشان دهنده ی زبان انگلیسی) - پیشفرض زبان فارسی en
مشخصه توضیحات
surah شماره سوره
number شماره آیه
page شماره صفحه
ayah متن آیه قرآن
plain متن ساده و بدون اعراب آیه قرآن

آدرس ارسالی

https://takv.ir/surah/{SurahID}?api=1

نمونه درخواست

GET https://takv.ir/surah/1?api=1

پاسخ

				
{
	"status": true,
	"items": [{
		"ayah": {
			"id": 1,
			"surah": 1,
			"number": 1,
			"page": 1,
			"ayah": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ",
			"plain": "بسم الله الرحمن الرحيم",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "ناصر القطامی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 1,
			"ayah": 1,
			"lang": "fa",
			"translate": "ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/1\/1.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 11237,
			"ayah": 1,
			"lang": "en",
			"translate": "In the Name of Allah, the Merciful, the Most Merciful",
			"audios": []
		}]
	}, {
		"ayah": {
			"id": 2,
			"surah": 1,
			"number": 2,
			"page": 1,
			"ayah": "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ",
			"plain": "الحمد لله رب العالمين",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "ناصر القطامی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 2,
			"ayah": 2,
			"lang": "fa",
			"translate": "رحمتگر مهربان ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/1\/2.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/1\/2.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 11238,
			"ayah": 2,
			"lang": "en",
			"translate": "Praise be to Allah, Lord of the Worlds,",
			"audios": []
		}]
	}, {
		"ayah": {
			"id": 3,
			"surah": 1,
			"number": 3,
			"page": 1,
			"ayah": "الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ",
			"plain": "الرحمن الرحيم",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "ناصر القطامی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 3,
			"ayah": 3,
			"lang": "fa",
			"translate": "[و] خداوند روز جزاست ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/1\/3.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/1\/3.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 11239,
			"ayah": 3,
			"lang": "en",
			"translate": "the Merciful, the Most Merciful,",
			"audios": []
		}]
	}, {
		"ayah": {
			"id": 4,
			"surah": 1,
			"number": 4,
			"page": 1,
			"ayah": "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ",
			"plain": "مالك يوم الدين",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "ناصر القطامی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 4,
			"ayah": 4,
			"lang": "fa",
			"translate": "[بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/1\/4.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/1\/4.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 11240,
			"ayah": 4,
			"lang": "en",
			"translate": "Owner of the Day of Recompense.",
			"audios": []
		}]
	}, {
		"ayah": {
			"id": 5,
			"surah": 1,
			"number": 5,
			"page": 1,
			"ayah": "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ",
			"plain": "اياك نعبد واياك نستعين",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "ناصر القطامی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 5,
			"ayah": 5,
			"lang": "fa",
			"translate": "ما را به راه راست هدايت فرما ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/1\/5.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/1\/5.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 11241,
			"ayah": 5,
			"lang": "en",
			"translate": "You (alone) we worship; and You (alone) we rely for help.",
			"audios": []
		}]
	}, {
		"ayah": {
			"id": 6,
			"surah": 1,
			"number": 6,
			"page": 1,
			"ayah": "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ",
			"plain": "اهدنا الصراط المستقيم",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "ناصر القطامی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 6,
			"ayah": 6,
			"lang": "fa",
			"translate": "راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/1\/6.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/1\/6.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 11242,
			"ayah": 6,
			"lang": "en",
			"translate": "Guide us to the Straight Path,",
			"audios": []
		}]
	}, {
		"ayah": {
			"id": 7,
			"surah": 1,
			"number": 7,
			"page": 1,
			"ayah": "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ",
			"plain": "صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "ناصر القطامی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 7,
			"ayah": 7,
			"lang": "fa",
			"translate": "راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/1\/7.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/1\/7.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 11243,
			"ayah": 7,
			"lang": "en",
			"translate": "the Path of those upon whom You have favored, not those upon whom is the anger, nor the astray. (Amen please answer)",
			"audios": []
		}]
	}]
}
				
			

گرفتن آیات یک صفحه

صفحه بندی آیات بر اساس قرآن با رسم الخط عثمان طه در نظر گرفته شده که در این رسم الخط هر یک از صفحات با یک آیه شروع شده و با اتمام یک آیه در انتهای صفحه تمام میشود .

در این رسم الخط قرآن دارای 604 صفحه است .

ترجمه ی هر آیه به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود میباشد که در صورت افزودن پارامتر lang میتوانید نوع زبان را مشخص کنید

پارامتر اجباری؟ توضیحات نمونه
lang اختیاری نوع زبان ترجمه ی آیه (fa نشان دهنده زبان فارسی و en نشان دهنده ی زبان انگلیسی) - پیشفرض زبان فارسی en
مشخصه توضیحات
surah شماره سوره
number شماره آیه
page شماره صفحه
ayah متن آیه قرآن
plain متن ساده و بدون اعراب آیه قرآن

آدرس ارسالی

https://takv.ir/page/{PageNumber}?api=1

نمونه درخواست

GET https://takv.ir/page/2?api=1

پاسخ

				
{
	"status": true,
	"items": {
		"2": {
			"id": 2,
			"title_fa": "البقرة",
			"title_en": "Al-Baqarah",
			"ayahs": [{
				"ayah": {
					"id": 8,
					"surah": 2,
					"number": 1,
					"page": 2,
					"ayah": "الم",
					"plain": "الم",
					"audios": [{
						"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی موجاواد",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "ناصر القطامی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "شهریار پرهیزکار",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
					}...]
				},
				"translates": [{
					"id": 8,
					"ayah": 8,
					"lang": "fa",
					"translate": "الف لام ميم ",
					"audios": [{
						"qarie": " فولاوند هدایتفر",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/2\/8.mp3"
					}, {
						"qarie": "مکارم کبیری",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/2\/8.mp3"
					}]
				}, {
					"id": 11244,
					"ayah": 8,
					"lang": "en",
					"translate": "AlifLaamMeem.",
					"audios": []
				}]
			}, {
				"ayah": {
					"id": 9,
					"surah": 2,
					"number": 2,
					"page": 2,
					"ayah": "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ",
					"plain": "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين",
					"audios": [{
						"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی موجاواد",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "ناصر القطامی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "شهریار پرهیزکار",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
					}...]
				},
				"translates": [{
					"id": 9,
					"ayah": 9,
					"lang": "fa",
					"translate": "اين است كتابى كه در [حقانيت] آن هيچ ترديدى نيست [و] مايه هدايت تقواپيشگان است ",
					"audios": [{
						"qarie": " فولاوند هدایتفر",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/2\/9.mp3"
					}, {
						"qarie": "مکارم کبیری",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/2\/9.mp3"
					}]
				}, {
					"id": 11245,
					"ayah": 9,
					"lang": "en",
					"translate": "That is the (Holy) Book, where there is no doubt. It is a guidance for the cautious (of evil and Hell).",
					"audios": []
				}]
			}, {
				"ayah": {
					"id": 10,
					"surah": 2,
					"number": 3,
					"page": 2,
					"ayah": "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ",
					"plain": "الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون",
					"audios": [{
						"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی موجاواد",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "ناصر القطامی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "شهریار پرهیزکار",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
					}...]
				},
				"translates": [{
					"id": 10,
					"ayah": 10,
					"lang": "fa",
					"translate": "آنان كه به غيب ايمان مى ‏آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ ايم انفاق مى كنند ",
					"audios": [{
						"qarie": " فولاوند هدایتفر",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/2\/10.mp3"
					}, {
						"qarie": "مکارم کبیری",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/2\/10.mp3"
					}]
				}, {
					"id": 11246,
					"ayah": 10,
					"lang": "en",
					"translate": "Who believe in the unseen and establish the (daily) prayer; who spend out of what We have provided them.",
					"audios": []
				}]
			}, {
				"ayah": {
					"id": 11,
					"surah": 2,
					"number": 4,
					"page": 2,
					"ayah": "وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ",
					"plain": "والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون",
					"audios": [{
						"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی موجاواد",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "ناصر القطامی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "شهریار پرهیزکار",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
					}...]
				},
				"translates": [{
					"id": 11,
					"ayah": 11,
					"lang": "fa",
					"translate": "و آنان كه بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه پيش از تو نازل شده است ايمان مى آورند و آنانند كه به آخرت يقين دارند ",
					"audios": [{
						"qarie": " فولاوند هدایتفر",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/2\/11.mp3"
					}, {
						"qarie": "مکارم کبیری",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/2\/11.mp3"
					}]
				}, {
					"id": 11247,
					"ayah": 11,
					"lang": "en",
					"translate": "Who believe in that which has been sent down to you (Prophet Muhammad) and what has been sent down before you (to Prophets Jesus and Moses) and firmly believe in the Everlasting Life.",
					"audios": []
				}]
			}, {
				"ayah": {
					"id": 12,
					"surah": 2,
					"number": 5,
					"page": 2,
					"ayah": "أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ",
					"plain": "اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون",
					"audios": [{
						"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی موجاواد",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "منشاوی مرتل",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "ناصر القطامی",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Nasser Alqatami\/1\/1.mp3"
					}, {
						"qarie": "شهریار پرهیزکار",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/1\/1.mp3"
					}...]
				},
				"translates": [{
					"id": 12,
					"ayah": 12,
					"lang": "fa",
					"translate": "آنان برخوردار از هدايتى از سوى پروردگار خويشند و آنان همان رستگارانند ",
					"audios": [{
						"qarie": " فولاوند هدایتفر",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/2\/12.mp3"
					}, {
						"qarie": "مکارم کبیری",
						"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/2\/12.mp3"
					}]
				}, {
					"id": 11248,
					"ayah": 12,
					"lang": "en",
					"translate": "These are guided by their Lord; these surely are the prosperous.",
					"audios": []
				}]
			}]
		}
	}
}
				
			

گرفتن آیه

برای دریافت آیه نیاز به شماره آیه به همراه شماره سوره است . (در متد گرفتن تمام سوره ها میتوانید شماره سوره را پیدا کنید) .

شماره سوره ها در تکویر، شماره سوره در لیست قرآن است

ترجمه ی هر آیه به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود میباشد که در صورت افزودن پارامتر lang میتوانید نوع زبان را مشخص کنید

پارامتر اجباری؟ توضیحات نمونه
lang اختیاری نوع زبان ترجمه ی آیه (fa نشان دهنده زبان فارسی و en نشان دهنده ی زبان انگلیسی) - پیشفرض زبان فارسی en
مشخصه توضیحات
surah شماره سوره
number شماره آیه
page شماره صفحه
ayah متن آیه قرآن
plain متن ساده و بدون اعراب آیه قرآن

آدرس ارسالی

https://takv.ir/surah/{SurahID}/{AyahID}?api=1

نمونه درخواست

GET https://takv.ir/surah/55/13?api=1

پاسخ

				
{
	"status": true,
	"items": [{
		"ayah": {
			"id": 4914,
			"surah": 55,
			"number": 13,
			"page": 531,
			"ayah": "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ",
			"plain": "فباي آلاء ربكما تكذبان",
			"audios": [{
				"qarie": "عبدالباسط",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "عبدالباسط - مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/AbdulBasit - murattal\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "عبدالله عواد الجهنی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Abdullah Awad Al Juhany\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "أبو بكر الشاطري",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Abu Bakr Ash-Shaatree\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "فارس عباد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fares Abbad\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Menshawi\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی موجاواد",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Mujawwad\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "منشاوی مرتل",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Minshawy Murattal\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "شهریار پرهیزکار",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Shahriar Parhizgar\/55\/4914.mp3"
			}...]
		},
		"translates": [{
			"id": 9914,
			"ayah": 4914,
			"lang": "fa",
			"translate": "پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد ",
			"audios": [{
				"qarie": " فولاوند هدایتفر",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Fooladvand Hedayatfar\/55\/4914.mp3"
			}, {
				"qarie": "مکارم کبیری",
				"url": "http:\/takvir.anbari.space\/packages\/takvir\/storage\/public\/Makarem Kabiri\/55\/4914.mp3"
			}]
		}, {
			"id": 16150,
			"ayah": 4914,
			"lang": "en",
			"translate": "Which favors of your Lord will you both (humans and jinn) belie?",
			"audios": []
		}]
	}]
}